เมนูย่อยหัวข้ออื่นๆ : Project | Programming | Web-Design Web-Application | Network | Tutor | Graphic - Multimedia | Interior | Album | ข้อมูลความรู้ | SA | SEO |คอร์ส

Service บริการของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บางครั้งท่านอาจจะไม่ทราบว่า องค์กรของท่าน ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน เกิดขึ้นอยู่ เช่น งานล่าช้า

งานซ้ำซ้อน , เปลืองทรัพยากรโดยใช้เหตุ , มีปัญหาด้านการสื่อสาร , มีปัญหาด้าน ลำดับขั้นตอน หรืออื่นๆ ปัญหาเหล่านี้

อาจนำไปสู่ปัญหาส่วนใหญ่ได้ ทางเราจึงมีบริการ วิเคราะห์ระบบ หรือ วิเคราะห์องค์ของท่านเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา

โดยสามารถแก้ไขได้จาก บุคลากร แก้ไขในจุดต่างๆ และ แก้ไขด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทำให้ บุคลากรของท่านได้ทราบ

และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และ จะทำให้ บุคลากรของท่าน มีความมั่นใจ และ ความภูมิใจกับ

ภาระหน้าที่ของตนเอง จะทำให้องค์กรของท่านได้ บุคลากรที่มีความสามารถขีดสุด...

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทีมงาน มีประสบการณ์ในการ วิเคราะห์ จากปัญหา ขององค์กรที่เกิดขึ้น และนำมา

ประมวลผล สรุป นำเสนอวิธีแก้ไข ก่อนที่จะแนะนำให้ท่าน ซื้อ ระบบการจัดการมาใช้ทางทีมงาน ยินดีที่จะให้บริการ

จากใจจริง โดย แก้ไขปัญหา โดยระบบคน ก่อน ที่จะนำท่านเข้าสู่กระบวนการใช้โปรแกรม แทน User หากว่าการ

วิเคราะห์ของทางเรา ทำให้ท่านและองค์กร ปรับเปลี่ยนการทำงาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปเพิ่มเติม

ก็จะทำให้ท่านประหยัดงบประมาณในองค์กรไปได้มากทีเดียว

++ เรามีบริการวิเคราะห์ระบบหลายรูปแบบเช่น

1. วิเคราะห์ และ แก้ไข จากระบบเดิมที่มีอยู่

2. จัดสร้างระบบใหม่ โดยเราจะมีการทดสอบก่อนใช้งานจริง เพื่อให้การทำงาน สะดวกที่สุด ประหยัดที่สุด ปลอดภัยที่สุด

3. วิเคราะห์ และ นำมาสู่การแก้ไข ได้ด้วย บุคลากร เองทำให้ประหยัด งบประมาณ

4. วิเคราะห์และนำมาสู่การแก้ไข โดยโปรแกรมสำเร็จรุป ทำให้ องค์กร มีความทันสมัย เข้ารูป เข้ารอย และมีประสิทธิภาพ

ในขีดสุด